Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 22 ) : 2017 - 4.


Actualia: Het nieuwe wettelijke en regelgevende kader inzake overheidsopdrachten sinds 30 juni 2017

Auteur(s): K. Lemmens, C. Cardone

Inhoud: Op 30 juni 2017 is het nieuwe wettelijke en regelgevende kader inzake overheidsopdrachten in werking getreden. Aan deze inwerkingtreding is een fikse eindsprint voorafgegaan, waarbij het laatste uitvoeringsbesluit pas op 29 juni 2017 gepubliceerd w...


Overheidsopdrachten – Rechtspraakoverzicht Raad van State 2016

Auteur(s): K. Lemmens, J. Adriaenssens


Appartementsmede-eigendom – Exclusief gebruiksrecht – Erfdienstbaarheid – Art. 637 BW

Datum: 30-01-2014

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Exclusieve gebruiksrechten in appartementsmede-eigendom kwalificeren in de regel als erfdienstbaarheden. De uitzondering, nl. de kwalificatie als persoonlijk gebruiksrecht, wordt niet vermoed en moet blijken uit een duidelijke libellering in de sta...


Architect – Beroepsuitoefening in het kader van een rechtspersoon – Aansprakelijkheid rechtspersoon

Datum: 09-09-2016

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: Het enkele feit dat een rechtspersoon bij een overeenkomst de door haar opgenomen verbintenissen niet vermocht uit te voeren omdat de verbintenissen die zij aanging, enkel, krachtens een regel van openbare orde, door een natuurlijke persoon mochten...


Aanneming van werk – Tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 en 2270 BW) – Stabiliteitsbedreigende gebreken

Datum: 09-01-2017

Hof van Cassatie - Cour de Cassation

Inhoud: De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een gebrek de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk deel ervan in gevaar brengt of kan brengen. Het Hof van Cassatie gaat na of de rechter uit de gedane vaststellingen geen gevolgen afleidt die d...


1. BVBA – Inschrijving in het aandelenregister – Architect-rechtspersoon – Aandelenbezit – Dubbelzinnig bezit – Fictieve constructie 2. Architect-rechtspersoon – Tuchtsanctie – Inbreuk op het bescherming van het beroep van architect – Schrapping 3. Deontologische inbreuk – Verschoonbaarheid 4. Onderscheid tuchtsanctie architect-rechtspersoon en architect-natuurlijke persoon 5. Tuchtstraf – Art. 3 EVRM

Datum: 20-05-2015

Raad van Beroep van de Orde van Architecten

Inhoud: 1. De inschrijving in het register van aandelen van een BVBA doet op zich geen eigendomsrechten ontstaan. Een louter fictieve constructie waarbij aandelen op naam van een architect-natuurlijke persoon zijn ingeschreven in het aandelenregister van e...


Aanneming van werk – Voorwerp – Onvergunde werken – Absolute nietigheid – Gevolgen – Restitutie aannemingsprijs – In pari causa

Datum: 14-06-2016

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Brussel

Inhoud: De nietigheid van een overeenkomst heeft in de regel tot gevolg dat de partijen ertoe gehouden zijn aan elkaar terug te geven wat zij door de uitvoering van de overeenkomst hebben verkregen. Indien de teruggave niet in natura kan gebeuren, kan zij ...


1. Woningbouwwet – A. Begrip voltooiing – Criterium van de normale bewoonbaarheid – B. Uitbreidingswerken – Minimumomvang 2. Aanneming van werk – Gebreken – Gebrek aan dak – A. Tienjarige aansprakelijkheid (art. 1792 BW) – Begrip stabiliteitsbedreigend gebrek – B. Verborgen gebrek – Korte termijn

Datum: 20-03-2017

Hof van Beroep - Cour d'Appel

Plaats: Antwerpen

Inhoud: 1. De Woningbouwwet (Wet Breyne) is niet van toepassing op een verkoopovereenkomst m.b.t. een woongelegenheid waarvan de bouw reeds is voltooid (d.i. wanneer de werkzaamheden zodanig zijn gevorderd dat het gebouw normaal kan worden bewoond), ook ni...