Jaargang/nummer:

Skip Navigation Links.

Inhoudstafelin het laatste nummer ( 38 ) : 2017 - 3.


Koop-verkoop onroerend goed – Aankoopbelofte – Onvoorwaardelijk aanbod – Inhoud bodemattest – Verplichting Bodemdecreet

Datum: 18-04-2013

Plaats: Gent

Inhoud: De ondertekende aankoopbelofte is niets anders dan een onvoorwaardelijk aanbod, waardoor de verkoop (en bijgevolg de eigendomsoverdracht) tot stand komt door de aanvaarding van het aanbod door de verkoper. Door deze aanvaarding is er wilsovereenste...


Koop-verkoop onroerend goed –‘Pre sale’ systeem – Verwijzing naar online verkoopsvoorwaarden – Bodemverplichtingen – Nietigheid

Datum: 16-04-2015

Plaats: Gent

Inhoud: Het “pre sale” systeem bestaat erin dat geïnteresseerden onder gesloten omslag een bod kunnen uitbrengen, dat door de eigenaar al dan niet kan worden aanvaard. Los van de bedenkingen die men kan hebben bij een constructie waarbij de koper zich onde...


Koop-verkoop onroerend goed – Onvoorwaardelijk bod – Mondelinge koopovereenkomst – Bodemverplichtingen – Nietigheid

Datum: 10-12-2015

Plaats: Gent

Inhoud: Tussen de partijen kwam een definitieve koopovereenkomst tot stand ten gevolge van de aanvaarding door de verkoper van het onvoorwaardelijk geformuleerde bod van de koper, ook al werd de koper door de makelaar enigszins onder druk gezet om een onvo...


1. Koop-verkoop onroerend goed – Burgerrechtelijke totstandkoming – Vereiste van ondertekening compromis in behoorlijke vorm – Essentiele en substantiele elementen – Voorovereenkomst – Kwalificatie 2. Koop-verkoop onroerend goed – Onderhandelingen – Precontractuele aansprakelijkheid

Datum: 02-05-2016

Plaats: Antwerpen

Inhoud: 1. Inzake de verkoop van onroerend goed wordt algemeen aanvaard dat de overeenkomst van partijen omtrent de zaak en de prijs alleen niet langer volstaat om de koop als voltrokken te beschouwen, doch dat daartoe maar kan worden besloten na onderteke...


Koop-verkoop onroerend goed – Burgerrechtelijke totstandkoming – Consensueel karakter – Makelaarsloon

Datum: 13-06-2016

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Tenzij anders bedongen, is de koopovereenkomst een consensuele overeenkomst en komt deze tot stand door mondelinge of schriftelijke overeenstemming over de essentiële elementen, de zaak en de prijs. Dat daadwerkelijk een mondelinge overeenkomst tot...


Koop-verkoop onroerend goed – Plechtig karakter – bijzondere regelgeving – Geen burgerrechtelijke totstandkoming en bewijs langs elektronische weg (via e-mail)

Datum: 05-09-2016

Plaats: Antwerpen

Inhoud: De verkoop van onroerend goed is veeleer een plechtig contract. De overeenkomst kan niet rechtsgeldig mondeling tot stand komen. De wet, zoals deze met betrekking tot het bodemattest en deze in verband met stedenbouw, maakt een geschrift noodzakeli...


Koop-verkoop onroerend goed – Veeleer een plechtig contract – Totstandkoming en bewijs langs elektronische weg

Datum: 19-12-2016

Plaats: Antwerpen

Inhoud: Gelet op de bepalingen van het Bodemdecreet, is voor de rechtsgeldige totstandkoming van een verkoopovereenkomst betreffende onroerende goederen de redactie van een onderhandse akte vereist waarin de inhoud van het bodemattest wordt opgenomen. Vand...


Koop-verkoop onroerend goed – Bewijs langs elektronische weg – Begin van bewijs door geschrift – Buitengerechtelijke bekentenis

Datum: 23-03-2017

Plaats: Antwerpen

Inhoud: In de context van de verkoop van een onroerend goed kan e-mailverkeer worden beschouwd als een begin van bewijs door geschrift in de zin van artikel 1347 BW indien bewezen wordt dat het e-mailverkeer uitgaat van de persoon tegen wie hij wordt inger...